logo
0

Reklamační podmínky

Certifikovaný obchod APEK

GARANCE OBCHODNÍCH PODMÍNEK
Tyto obchodní podmínky vypravoval APEK (Asociace pro elektronickou komerci)
Prodejce jejich převzetím dobrovolně vstoupil do systému zvyšování kvality obchodních podmínek, jehož cílem je zjednodušení obchodních podmínek, zlepšení vztahu mezi spotřebitelem a podnikatelem, a jasná garance obchodních podmínek pro kupujícího - spotřebitele.
 
Kontrolu udělení značky APEK můžete zkontrolovat ZDE.
PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Ustanovení uvedená v čl. 2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.
PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉ ZÁRUKY GARMIN
Na neletecké produkty je poskytována záruka, že budou bez vad materiálu a zpracování po dobu jednoho roku od data zakoupení. Společnost Garmin® si vyhrazuje výhradní právo opravit nebo vyměnit jakoukoli součást, která při běžném používání selže. Náklady za práci a opravy a výměnu dílů nebudou účtovány zákazníkovi s výhradou, že zákazník bude zodpovědný za jakékoli přepravní náklady. Tato omezená záruka se nevztahuje na: (i) kosmetické vady jako poškrábání, odření a promáčknutí; (ii) spotřební součásti, jako baterie, pokud nedošlo k poškození v důsledku vady materiálu nebo zpracování; (iii) poškození způsobené nehodou, nedbalostí, nesprávným používáním, vodou, záplavou, ohněm nebo jinými přírodními živly a vnějšími vlivy; (iv) poškození způsobené provozováním služeb poskytovatelem neautorizovaným společností Garmin; (v) poškození produktu, který byl upraven nebo změněn bez písemného svolení společnosti Garmin; nebo (vi) poškození produktu, který byl připojen ke zdroji napájení a/nebo k datovým kabelům, které nejsou dodávány společností Garmin nebo poškození produktu, který byl připojený k AC adaptérům nebo kabelům bez UL certifikace (Underwriters Laboratories) a které nejsou označeny jako Limiter Pover Source (LPS). Společnost Garmin si navíc vyhrazuje právo odmítnout reklamační nároky na produkty nebo služby, které byly získány nebo jsou používány v rozporu se zákony jakékoli země. Navigační produkty společnosti Garmin slouží jako cestovní pomůcka a nesmí se používat k jakýmkoli účelům vyžadujícím přesné měření směru, vzdálenosti, pozice nebo místopisu. Společnost Garmin neposkytuje záruku na přesnost nebo úplnost mapových dat.
Tato omezená záruka se nevztahuje na a společnost Garmin není zodpovědná za jakékoli snížení výkonu navigačního zařízení Garmin způsobené jeho použitím v blízkosti telefonů nebo jiných zařízení využívajících pozemní širokopásmovou síť na podobných kmitočtech jako globální satelitní navigační systémy GNSS (Global Navigation Satellite System), např. systém GPS (Global Positioning Service). Použití těchto zařízení může narušit příjem signálů GNSS.
POKUD JDE O NÁROKY UČINĚNÉ V SOUVISLOSTI S PORUŠENÍM ZÁRUKY, SPOLEČNOST GARMIN NENÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ POUŽÍVÁNÍM, NESPRÁVNÝM POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍT TENTO VÝROBEK NEBO ŠKODY ZPŮSOBENÉ VADOU VÝROBKU.
Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení (reklamační protokol), o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
Prodávající po obdržení vyrobku toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne e, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší.
Reklamace se považuje za vyřízenou, když obchodník ohlásí spotřebiteli že je reklamace vyřízena a jakým způsobem.
Pri uznani reklamace ma spotřebitel nárok na uhrazeni dopravy zboží k reklamaci.
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
Společnost Nikon Corporation poskytuje roční evropskou záruční lhůtu na digitální produkty. Některé vybrané produkty jsou kryty celosvětovou zárukou. V této lhůtě 12 měsíců je možné se obrátit na autorizovaný servis Nikon ČR. V druhém roce záruky se záruční servis uplatňuje u prodejce.
Společnost Canon poskytuje roční evropskou záruční lhůtu na digitální produkty. Některé vybrané produkty jsou kryty celosvětovou zárukou. V této lhůtě 12 měsíců je možné se obrátit na autorizovaný servis Canon ČR. V druhém roce záruky se záruční servis uplatňuje u prodejce.
Výrobky, které prodávající nabízí v e-shopu, jsou pořízené z celé Evropské unie, jedná se tedy o tzv. evropskou distribuci. V některých případech se může jednat i o mimoevropskou distribuci. V tomto případě je potřeba v případě uplatnění práv z vadného plnění se obrátit přímo na prodávajícího. V případě informace ohledně přesného původu konkrétního produktu může kupující kontaktovat infolinku +420 722 093 063 nebo se můžete dotázat na e-mailové adrese info@ceskyvelkoobchod.cz
Záruční doba v délce 24 měsíců se vztahuje na kupní smlouvy uzavírané se spotřebiteli. V případě prodeje osobě, která je podnikatelem a uzavírá smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti je stanovena záruční doba 12 měsíců.
Upozornění! Životnost baterie 6 měsíců / zaruka 24 měsíců
V případě, že výsledkem reklamačního řízení dojde k výměně zboží za nový kus, nemá zákazník/podnikatel nárok na novou 24/12 měsíční záruční lhůtu.
Reklamované zboží kupující zašle na adresu prodávajícího:
Český velkoobchod s.r.o., Františka Diviše 944/1, 104 00 Praha 10 - Uhříněves
REKLAMACE, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY: +420 774 282 507 mail: rma@ceskyvelkoobchod.cz