logo
0

Recyklační poplatky

Zákon o odpadech
Dne 13. 8. 2005 vstoupila v účinnost novela zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ze které vyplývá výrobcům a dovozcům elektrozařízení, uvedených v příloze tohoto zákona, povinnost financovat, zajišťovat a spolupodílet se na sběru a likvidaci elektroodpadu.
V ceně zboží zakoupeného u nás, je zahrnut recyklační příspěvek.
V praxi to znamená navýšení ceny výrobcem/distributorem o tzv. recyklační příspěvek. Tento poplatek nemá vliv na konečnou cenu výrobku.
Za změnu ceny získává spotřebitel v podstatě dvě výhody:
1. větší šance, že bude životní prostředí ušetřeno od černých skládek.
2. odpadá problém kam se použitým a starým spotřebičem.
Sběrné místo na tento druh odpadu je povinna zajistit každá obec.
On-line vyhledávač sběrných míst dle Vaší lokality naleznete zde.
Na těchto sběrných místech od Vás odpad převezmou a zdarma jej ekologicky zlikvidují (samozřejmě likvidaci a recyklaci odpadu jste si zaplatili již při nákupu výrobku).
Podrobný seznam zboží, které podléhá zákonu o elektroodpadu, naleznete na stránkách společnosti ELEKTROWIN a.s.
Zpětný odběr elektrozařízení, baterií a akumulátorů
Zpětný odběr elektrozařízení
S ohledem na znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, umožňujeme našim zákazníkům bezplatně odevzdat starý spotřebič k likvidaci. Mapa míst zpětného odběru
Při nákupu nového zboží je také možné elektrospotřebiče stejného typu bezplatně odevzdat na naší adresu Františka Diviše 944/1 Praha 10 Uhříněves (tj. kus za kus)k vzhledem k tomu, že nemáme kamenou prodejnu Váš nový výrobek Vám přijde přepravní službou ( objednán online ) , ale starý výrobek můžete přinést kdykoli během naší pracovní doby na adresu Františka Diviše 944/1 Praha 10 Uhříněves v případě jedná-li se o spotřebiče, u něhož žádný z vnějších rozměrů nepřesahuje 25 cm, pak je možné tyto spotřebiče bez povinnosti nákupu bezplatně předat rovněž na Františka Diviše 944/1 Praha 10 Uhříněves.
Odběratel:
1. může odmítnout převzít ke zpětnému odběru výrobky s ukončenou životností v množství, které přesahuje okamžitou kapacitu místa zpětného odběru.
2. může odmítnout převzít výrobek s ukončenou životností v případě, že z důvodu kontaminace nebo závažného poškození výrobek ohrožuje zdraví osob, které zpětný odběr provádějí, nebo pokud obsahuje přidaný odpad.
Naší ekologickou likvidaci výrobků zajišťuje společnost Elektrowin a.s., se sídlem Michalská 300/60, Praha 4, PSČ: 140 00, IČO: 27257843 Zákazník je oprávněn bezplatně odevzdat staré elektrozařízení i na sběrných místech Elektrowin uvedených na stránkách. Na stránkách této společnosti jsou rovněž uvedeny negativní účinky látek používaných v elektrozařízeních, dále grafické symboly pro oddělený sběr, informace o provádění odděleného sběru a jeho významu.
Elektrozařízení nesmí být odstraňována spolu se směsným odpadem, ale měla by být odkládána na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru (viz výše). Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.
Zpětný odběr baterií a akumulátorů
Aby mohla být odpadní baterie z recyklována, musíte ji odevzdat na tzv. místě zpětného odběru či místě odděleného sběru. Baterie a akumulátory můžete bezplatně odevzdat na kterékoliv sběrném místě
.
Zákazník je dále oprávněn odevzdat baterie a akumulátory na sběrných místech Elektrowin uvedených na jejích webových stránkách. Na každé baterii nebo akumulátoru byste měli najít toto“, podle § 62 odst. 1 ZVUŽ označení „symbol přeškrtnuté popelnice", které připomíná, že baterie nepatří do směsného odpadu, ale že musí být odevzdána na místa k tomu určená.
Baterie a jejich správné užívání najdete vždy v příručce výrobku.
Symbol přeškrtnuté popelnice

Na každém v současné době prodávaném elektrospotřebiči nebo jeho obalu, v záručním listu či v návodu na použití je uveden symbol přeškrtnuté popelnice. Ten značí, že tento výrobek po ukončení jeho životnosti, nesmí být vyhozen do popelnice se směsným domovním odpadem, ale musí být odevzdán na místa k tomu určená, tedy do zpětného odběru tak, aby byla zajištěná jejich ekologická recyklace.
Tato místa se nacházejí zejména ve sběrných dvorech obcí, u prodejců elektra, v servisech, existují také malé kontejnery červené barvy na drobné spotřebiče, umisťované v místech určených pro separovaný odpad. Dále je v některých obcích sbírají sbory dobrovolných hasiči, zapojení do projektu Recyklujte s hasiči. Místo zpětného odběru elektrozařízení můžete vyhledat zde.
Zpracování a další využití elektroodpadu
Ze sběrných míst jsou vysloužilé elektrospotřebiče odvezeny do zpracovatelských zařízení, kde jsou přístroje nejprve rozebrány na jednotlivé komponenty, ze kterých jsou odstraněny součásti obsahující nebezpečné látky (např. kondenzátory, baterie, atd.). Následně se součásti bez nebezpečných látek drtí a třídí podle druhu materiálu pro recyklaci. Recyklovatelné materiály jsou použity pro výrobu nových produktů, kde nahrazují primární suroviny.
Bližší informace najdete také zde: